Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Végrendelet

A végrendelet a személyes jognyilatkozatok egyik legfontosabb formája.

A végrendelkező a halála esetére vagyonáról vagy annak egy részéről végrendelettel szabadon rendelkezhet. Általában ennek akkor van jelentősége, amennyiben a végrendelkező nem akarja, hogy halála esetén a törvény mondja meg, hogy ki, mit és milyen arányban örököljön. A végrendelettel a törvényes öröklés rendje felülírható.

A közjegyzői okiratba foglalt végrendeletet a végrendelkező életében bármikor módosíthatja, szabadon visszavonhatja.

A végrendelet egyoldalú jognyilatkozat, így az örökösöknek nem kell megjelenni a közjegyző előtt.

A végrendelet olyan személyes jellegű jognyilatkozat, amelyeknek során kizárt a képviselet, így meghatalmazás útján nem lehet eljárni.

Kizárólag közokiratban tehet végrendeletet a korlátozottan cselekvőképes kiskorú, a cselekvőképességében vagyoni jognyilatkozatai tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú, a vak, az írástudatlan vagy aki olvasásra, illetve nevének aláírására képtelen állapotban van.

A végrendeletnek szigorú, törvényben előírt alaki és tartalmi követelményeknek kell megfelelnie. Az otthon készített végrendeletek sok esetben olyan alaki és tartalmi hiányosságban szenvednek, amelyek miatt érvénytelennek minősülnek. Ezek a hibák könnyen megelőzhetőek, ha a végrendelkező közjegyzőt vesz igénybe a végrendelete elkészítéséhez.

A végrendelet tartalma rendkívül széleskörű lehet – a teljesség igénye nélkül –: örökösnevezés, hagyományrendelés, vagy meghagyás is tehető. Hagyományról általánosságban akkor beszélünk, ha a végrendelkező a saját vagyonából egy-egy meghatározott dolgot hagy tipikusan az örökösöktől eltérő más személyre (pl. ingóságot). Meghagyással pedig a végrendelkező örökösét bizonyos dolog megtételére kötelezheti (pl. rendszeresen gondozza a sírhelyét). A végrendelet magába foglalhat kitagadást is, amelyet azonban indokolni kell. Az érvényes kitagadás esetében a kötelesrészre jogosult örökös semmit nem fog örökölni.

A közjegyzői okiratba foglalt végrendeletet a közjegyző nem csak elkészíti, hanem szigorú körülmények között őrzi is. Ezen felül az okirat tényét bejegyzi a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába is, így teljes garanciát és biztonságot nyújt, hogy a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző betekintéssel tudomást szerez a végrendelet létéről.

 

Szükségesek dokumentumok:

  • A végrendelkező személyazonosító igazolványa/vezetői engedélye/útlevele (saját kezű aláírással és fényképpel ellátott) és lakcímkártyája,
  • ingatlanra vonatkozó végrendelet esetén az ingatlan helyrajzi száma,
  • ingó vagyontárgyra vonatkozó végrendelet esetén az ingóvagyon adatai,
  • örökösök adatai.

 

Dr. Molnár Tamás közjegyző angol és olasz nyelven is készíthet végrendeletet.