Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Tartási és életjáradéki

szerződés

Tartási szerződés alapján a tartásra kötelezett a tartásra jogosult körülményeinek és szükségleteinek megfelelő ellátására, illetve gondozására, a tartásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles.

A tartási szerződés biztosítékot nyújt a tartásra jogosultnak arra, hogy a kötelezett élete végéig gondoskodjon lakhatásának biztosításáról, élelemmel és ruházattal való ellátásáról, gondozásáról, betegsége esetén ápolásáról és gyógyíttatásáról, halála esetén illő eltemettetéséről.

Az ellenérték gyakran ingatlan tulajdonjogának átruházásában jelenik meg. Szemben az öröklési szerződéssel, tartási szerződés kötése esetén az ellenértékként kikötött ingatlan tulajdonjoga már a szerződést követő ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel átszáll a kötelezettre, még a tartásra jogosult életében. Ezért ebben az esetben a tartásra jogosult kérelmére az ingatlan-nyilvántartásba az átruházott ingatlan terheként tartási jogot lehet bejegyezni és a tartásra kötelezett szerződésszegése esetén a tartásra jogosult az ingatlanból kielégítést kereshet. Amennyiben nem ingatlan az ellenérték, a kötelezett más biztosíték adására kötelezhető.

Ingatlant érintő tartási szerződés okiratba foglalása esetén a közjegyző beszerzi a tulajdoni lapot, intézkedik a földhivatali bejegyzés iránt vagy más hatóságok előtt. Elkészíti a szerződéshez szükséges iratokat is (például ingatlan nyilvántartási kérelem, NAV adatlap). A közjegyző a felek személyazonosságát a központi nyilvántartásból ellenőrizni.

Életjáradéki szerződés kötése esetén a fent írtak irányadók, azzal, hogy a kötelezett meghatározott összeg fizetésére vállal kötelezettséget a jogosult részére, nem pedig a kötelezett természetben tartásáról, gondozásáról gondoskodik.

 

Szükséges dokumentumok:

  • a szerződő felek részéről személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély (saját kezű aláírással és fényképpel ellátott) és lakcímkártya, adókártya,
  • ingatlan pontos helyrajzi száma, forgalmi értéke.

 

Dr. Molnár Tamás közjegyző angol és olasz nyelven is készíthet tartási és életjáradéki szerződéseket, azonban az ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz magyar nyelvű okirat becsatolása szükséges.