Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Meghatalmazás

A meghatalmazás képviseleti jogot létesítő egyoldalú jognyilatkozat. Ennek értelmében a meghatalmazást nem kell elfogadni, kizárólag a meghatalmazónak kell megtenni és a meghatalmazást aláírnia.

A meghatalmazáshoz általánosan olyan alakszerűségek szükségesek, amelyeket a jogszabály a meghatalmazás alapján kötendő jogügylet vonatkozásában előír.

A meghatalmazás főszabály szerint visszavonásig érvényes, amelyet a meghatalmazó bármikor egyoldalúan is megtehet.

Ügyek egyedileg meg nem határozott körére adott meghatalmazás akkor érvényes, ha teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalták. A határozatlan vagy öt évnél hosszabb időre szóló általános meghatalmazás öt év elteltével hatályát veszti. Fontos, hogy gazdasági társaság általános meghatalmazást nem adhat olyan személynek, aki nem a társaság cégnyilvántartásba bejegyzett képviselője.

A meghatalmazást nem kell indokolni, azonban a gyakorlatban a külföldön való tartózkodás, kórházi kezelés vagy bármely más okból történő személyes megjelenést akadályozó tény miatt szokás meghatalmazást készíttetni.

Bizonyos ügyekben – főleg a polgári peres és nemperes eljárásokban, így például hagyatéki eljárásban – nem járhat el bárki meghatalmazottként.

Amennyiben közjegyzői okiratszerkesztés során kívánunk meghatalmazás alapján eljárni, a meghatalmazást közjegyzői okiratba vagy olyan magánokiratba kell foglalni, amelyben a fél aláírását közjegyző, bíróság, más hatóság vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Vannak olyan személyes jellegű ügyek, amelyek során kizárt a képviselet, így meghatalmazás útján nem lehet eljárni. Tipikus ilyen jogügylet a végrendelet, házassági vagyonjogi szerződés, apai elismerő nyilatkozat.

 

Szükségesek dokumentumok:

  • A meghatalmazó (néhány esetben a meghatalmazott) személyazonosító igazolványa/vezetői engedélye/útlevele (saját kezű aláírással és fényképpel ellátott) és lakcímkártyája, adókártyája,
  • cég esetén cégjegyzékszám vagy adószám, civil szervezet vagy egyéb szervezet esetén nyilvántartási szám,
  • ingatlanra vonatkozó meghatalmazás esetén az ingatlan helyrajzi száma,
  • konkrét ügyekre vonatkozó meghatalmazás esetén az ügy megjelölése (pl.: pénzintézet előtti hitelfelvétel, bankszámla nyitása, földhivatali eljárás, közüzemi szolgáltatók, Magyar Posta, adóhatóság előtti eljárás stb.).

 

Dr. Molnár Tamás közjegyző angol és olasz nyelven is készíthet meghatalmazást.