Ügyfélfogadási rend

 • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
 • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Közjegyzői

letét

Hatályos jogunk a bírósági letét útján való teljesítés alternatívájaként ismeri a közjegyzőnél történő letétbe helyezést, a bírósági letét útján való teljesítés feltételeinek megvalósulása esetén.

A bírói vagy közjegyzői letéttel való teljesítés az alábbi négy vagylagos feltételt fennállása esetén lehetséges.

A kötelezett a pénz fizetésére, továbbá értékpapír vagy más okirat kiadására irányuló kötelezettségét bírósági, illetve közjegyzői letétbe helyezés útján is teljesítheti, ha

 • a jogosult személye bizonytalan, és azt a kötelezett önhibáján kívül nem tudja megállapítani;
 • a jogosult a teljesítés helyén nem található;
 • a jogosult a kötelezett részéről megfelelően felajánlott teljesítést nem fogadja el; vagy
 • a jogosultak jogosulti együttesség esetén nem teszik lehetővé, hogy a kötelezett valamennyiük kezéhez teljesítsen.

A pénz letétként történő elfogadása iránti kérelmet az illetékes közjegyző hivatalos helyiségében a letevő vagy képviselője személyesen terjesztheti elő.

A letéti kérelemben a letétbe helyezendő pénzösszeget forint pénznemben, összegszerűen kell megjelölni és azt a kérelem előterjesztését követően – az eljárás költségeivel együtt – a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) letéti számlájára forintban, átutalással kell megfizetni.

A közjegyző a letét elfogadásáról külön végzést nem hoz, hanem a letéti kérelmet „A közjegyző a letétet elfogadta” záradékkal látja el.

A letétbe helyezendő pénzösszeg és a letét után kamat nem jár.

Ha a letét kiutalása után maradvány keletkezett, e maradvány visszautalásának elrendelése esetén a MOKK azt visszautalja.

A közjegyző illetékességét megalapítja:

 • a letét jogosultjának, illetve a kérelmezőnek a lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye vagy képviselete,
 • a letétbehelyezéssel teljesítendő kötelezettség keletkezésének helye, vagy
 • a teljesítés helye.

 

Szükséges dokumentumok:

 • kérelmező (letevő) személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedélye és lakcímkártyája,
 • pénzletét esetén a pénzletétre irányuló kérelem 4 példányban, valamint kérelemhez mellékelni kell az állítások alátámasztására szolgáló bizonyítékokat (pl. a jogosult lakcímét igazoló közokiratot, tértivevényt, stb.),
 • amennyiben a letét tárgya értékpapír vagy más okirat, azt a letéti kérelemhez mellékelni kell.