Ügyfélfogadási rend

 • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
 • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Közjegyző előtti

egyezségi eljárás

A közjegyzői nemperes eljárások köre a polgári perrendtartás kodifikáció során bevezetett új eljárással bővült: a közjegyző előtti egyezségi eljárás.

2018 január hó 1. napját követően a keresetindítás előtt a közjegyzőtől is lehet kérni polgári peres útra tartozó ügyben egyezségi kísérletre idézést.

Közjegyző előtti egyezségi eljárásnak akkor van helye, ha legalább az egyik fél rendelkezik belföldi lakóhellyel, illetve székhellyel.

Az eljárásra döntően vagyonjogi ügyekben van lehetőség, abban az esetben, ha az eljárás tárgyáról a felek szabadon rendelkezhetnek. Fontos, hogy az eljárás a felek közötti jogvita rendezésére irányul, tehát előfeltétele az eljárásnak a jogvita megléte.

Az eljárás bíróság és közjegyző előtt is indítható, viszont a közjegyzőtől csak a keresetindítást megelőzően, a keresetlevél előterjesztéséig lehet kérni az eljárást.

A bírósági nemperes eljárás tárgyi hatálya jóval tágabb, mint a közjegyzői eljárás esetén, így nincs helye az eljárásnak közjegyző előtt az alábbi ügycsoportokban:

 • szerzői jogi, szomszédos jogi és iparjogvédelmi ügyben,
 • a közhatalom gyakorlásával kapcsolatos kártérítés, illetve sérelemdíj megfizetése tárgyában,
 • a közérdekből indított perekkel összefüggő ügyben,
 • a jogi személyek alapításával és törvényes működésével kapcsolatos ügyben,
 • a jogi személyek és tagjaik, volt tagjaik közötti, illetve a tagok, volt tagok egymás közötti, a tagsági jogviszonyon alapuló ügyben,
 • a személyi állapotot érintő és egyéb családjogi tárgyú ügyben,
 • a végrehajtási perre tartozó ügyben,
 • munkaügyi perre tartozó ügyben,
 • állami vagyonnal kapcsolatos ügyben,
 • olyan ügyben, amelyben külföldi anyagi jogot – ide nem értve a külföldi nemzetközi magánjogi szabályokat – kell alkalmazni.

Az eljárás lefolytatására az a közjegyző illetékes, akinek a területén a kérelmezők valamelyikének lakóhelye (székhelye) vagy tartózkodási helye van, azonban számos különös illetékességi szabály is megalapozhatja a közjegyző illetékességét.

A közjegyző végzésével jóváhagyott egyezség a bíróság által jóváhagyott egyezséggel azonos hatályú, vagyis ítélet hatályú és közvetlenül végrehajtható.

Amennyiben a felek között nem jön létre egyezség, a közjegyző előtti egyezségi eljárás – ellentétben a fizetési meghagyásos eljárással – nem alakul perré, hanem az eljárást a közjegyző megszünteti.