Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Kölcsön-, zálog- és kezességi

szerződés

A kölcsönszerződés alapján a kölcsönadó (hitelező) meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós kölcsönvevő (adós) a pénzösszeg szerződés szerinti későbbi időpontban a hitelezőnek történő visszafizetésére és kamat fizetésére köteles.

A kölcsönszerződés esetén a kölcsönadott pénz visszafizetésének legegyszerűbb módja, ha a felek a kölcsönszerződést közjegyzői okiratba foglaltatják. Ebben az esetben, ha az adós nem fizeti meg határidőben a kölcsön összegét, peres eljárás nélkül végrehajtást lehet kérni.

A közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződés nem kizárólag a kölcsönadónak nyújt biztosítékot, a kölcsönvevőt is védi abban az esetben, ha a kölcsönadó a szerződésben megállapodott összegnél több pénzt követelne tőle vissza.

Magánszemélyek, vállalkozások, civil szervezetek közti kölcsönök nyújtása esetén is lehetőség van a kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalására.

A közokiratba foglalt kölcsönszerződés biztosítja, hogy a kölcsönt vita és pereskedés nélkül, a szerződésben rögzített feltételek szerint visszafizesse az adós.

A kölcsönszerződés kétoldalú jogügylet, így a közjegyzői okiratot a kölcsönadó és a kölcsönvevő is aláírja.

A közjegyző pártatlan jogszolgáltatóként a kölcsönszerződés okiratba foglalásakor meggyőződik a felek valós akaratáról, így vizsgálja a felek szerződéskötési képességét és készségét, vagyis, hogy az adós nem áll megtévesztés, kényszer vagy fenyegetés hatása alatt.

Amennyiben a közjegyző úgy ítéli meg, hogy a kölcsönszerződés okiratba foglalása jogszabályba ütközik vagy jogszabály megkerülésére irányul, illetőleg amelynek célja tiltott vagy tisztességtelen, például uzsoraszerződés vagy hitelezők kijátszására irányul, a közreműködést végzéssel megtagadja.

A kölcsönszerződéssel létrejött jogviszonyt a felek további szerződésekkel is biztosíthatják.
A biztosítéki szerződések között a kezességi szerződés és a garanciaszerződés is biztosíthatja a felek közötti szerződést. Kezességi szerződéssel a kezes kötelezettséget vállal a jogosulttal szemben, hogyha a kötelezett nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni.

A zálogszerződés megkötése további biztosítékul szolgálhat a jogosultnak, mivel a zálogjoga alapján a zálogjogosult a követelésének biztosítására szolgáló vagyontárgyból más követeléseket megelőző sorrendben kielégítést kereshet, ha a biztosított követelés kötelezettje nem teljesít.

 

Szükséges dokumentumok:

  • a szerződő felek személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély (saját kezű aláírással és fényképpel ellátott) és lakcímkártya, adókártya,
  • cég esetén cégjegyzékszám vagy adószám, civil szervezet vagy egyéb szervezet esetén nyilvántartási szám.

A szerződéstípustól függően további adatok, például ingatlan helyrajzi száma, forgalmi értéke, ingóság esetén személygépjármű alvázszáma, lajstromszám, számlaszám stb.)

Dr. Molnár Tamás közjegyző angol és olasz nyelven is készíthet kölcsönszerződéseket.