Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések

Nyilvántartása (HÉVSZENY)

A Polgári Törvénykönyv szerint a házassági, illetve élettársi vagyonjogi szerződéssel a házastársak, illetve az élettársak saját elhatározásuk szerint rendezhetik egymás közötti vagyonjogi viszonyaikat. Mindez azt jelenti, hogy a törvényes vagyonjogi rendszer (vagyonközösség) helyett a házasulók és házastársak a közszerzeményi, a vagyonelkülönítő rendszert is választhatnak.

A vagyonjogi szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták.

A vagyonjog szerződés harmadik személyekkel szemben akkor hatályos, ha a szerződést a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartásába bejegyezték, vagy ha a házastársak (bejegyzett élettársak, élettársak) bizonyítják, hogy a harmadik személy a szerződés fennállásáról és annak tartalmáról tudott vagy tudnia kellett.

A vagyonjogi szerződések nyilvántartásba való bejegyzésének az a célja, hogy megkönnyítse a vagyonjogi szerződések fennállásának a bizonyítását, a nyilvántartás ugyanis – az ellenkező bizonyításáig – közhitelesen tanúsítja a szerződés fennállását.

A vagyonjogi szerződés nyilvántartásba vételére irányuló kérelmüket a felek személyesen, közösen terjeszthetik elő.

A kérelemhez csatolni kell a vagyonjogi szerződést, illetve annak módosításáról, törléséről, megszüntetéséről vagy megszűnéséről szóló okiratot.

Az eljárásra kötött illetékességi szabályok vonatkoznak: a házastársak, illetve az élettársak bármelyikének a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes közjegyző járhat el. Amennyiben a szerződés közokiratba foglaltan jön létre, a közokiratot készítő közjegyző is illetékes a szerződés nyilvántartásba való bejegyzésére.

A vagyonjogi szerződések esetén kérhető felvilágosítás a szerződés tényéről, valamint a szerződés tartalmáról is.

Aki valószínűsíti a betekintéshez fűződő jogi érdekét, az bármely közjegyzőnél díj megfizetése ellenében betekinthet a nyilvántartásba annak érdekében, hogy tudomást szerezzen egy vagyonjogi szerződés fennállásának a tényéről és saját célra feljegyzést készíthet. A jogi érdek valószínűsítése során meg kell jelölni a jogügyletet, vagy egyéb okot, amelyre alapozza a betekintő személy a betekintés jogszerűségét.

A szerződés tartalmáról felvilágosítás csak valamelyik szerződő fél írásbeli felhatalmazása alapján adható, és az kizárólag a bejegyzés során eljárt közjegyzőtől kérhető.

A közjegyző kérelemre tanúsítványt állít ki a nyilvántartásban szereplő személy számára a nyilvántartásban szereplő adatainak igazolása céljából, illetve a nyilvántartásban nem szereplő személy számára annak igazolására, hogy a nyilvántartásban nem szerepel.

 

Szükséges dokumentumok:

  • a házastársak, élettársak, házasuló kérelmezők személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedélye és lakcímkártyája,
  • a vagyonjogi szerződés eredeti példánya vagy betekintés során a jogi érdek valószínűsítése, felvilágosítás esetén valamelyik szerződő fél írásbeli felhatalmazása.