Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Fizetési meghagyásos

eljárás

A fizetési meghagyásos eljárás közjegyzői hatáskörbe tartozó nemperes eljárás, melynek célja a lejárt pénzkövetelések gyors és költséghatékony érvényesítése.

A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (továbbiakban: Fmhtv.) meghatározza, hogy mely pénzkövetelések érvényesíthetőek az eljárásban.

Az eljárás előfeltétele, hogy a jogosult és kötelezett rendelkezzen ismert belföldi lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel, illetve székhellyel vagy képviselettel.

Az eljárásban nincs bizonyításnak helye. A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemhez nem kell és nem is lehet csatolni bizonyítékokat, például szerződést, számlát.

A kérelem – az elektronikus iratbeadásra kötelezetteken kívül – írásban formanyomtatványon és szóban is előterjeszthető.

Az eljárás lényege, hogy a közjegyző a jogosult egyoldalú kérelmére – tartalmi vizsgálat nélkül – fizetési meghagyást bocsát ki, amelyben felhívja a kötelezettet, hogy a fizetési meghagyás kézbesítésétől számított 15 napon belül fizesse meg a jogosult követelését.

Amennyiben a kötelezett vitatja a tartozást – annak jogalapját, összegszerűségét, részben vagy egészben –a fizetési meghagyás kézbesítésétől számított 15 napon belül ellentmondással élhet az eljáró közjegyzőnél.

A kötelezett ellentmondása következtében a fizetési meghagyásos eljárás perré alakul át és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt polgári per keretében folytatódik.

Amennyiben a kötelezett a tartozást nem vitatja és nem terjeszt elő ellentmondást, úgy a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik és közvetlenül végrehajtható.

Az eljárásban a tartozást nem a közjegyző, hanem közvetlenül a jogosult felé kell megfizetni.

A kötelezettnek az ellentmondásra nyitva álló határidőn belül van lehetősége részletfizetést, fizetésre halasztást kérni. A kérelmet az ügyben eljáró közjegyző bírálja el, azonban jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy és társasház kötelezett esetén bármely közjegyzőnél szóban is előterjeszthető.

Az eljárásra bármely közjegyző illetékes.