Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Európai fizetési meghagyásos

eljárás

Az európai fizetési meghagyásos eljárás alternatív igényérvényesítési eszközként áll a jogosult rendelkezésére ahhoz, hogy a lejárt pénzkövetelését érvényesíthesse határon átnyúló polgári és kereskedelmi ügyekben.

Az eljárást elsősorban európai uniós jogszabály rendezi. Az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: Eufmhr.) szabályozza.

Azokban az eljárási kérdésekben, amelyekről az Eufmhr. kifejezetten nem rendelkezik, a nemzeti jogot kell alkalmazni.

Magyarországon az eljárásra a közjegyzőknek van hatásköre.

Az európai fizetési meghagyást Dánia kivételével az Európai Unió minden tagállamában elismerik és közvetlenül végrehajtják. Nincs szükség végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás lefolytatására sem.

Az Eufmhr. tárgyi hatálya nem minden lejárt pénzkövetelés érvényesítését engedi európai fizetési meghagyásos eljárás keretében. Kivételt képez például közigazgatási jogkörben okozott károk megtérítése iránti igények, házassági vagyonjogon és öröklési jogviszonyon alapuló igények, szerződésen kívüli kötelmekből eredő követelések érvényesítése is.

Az európai fizetési meghagyás kérelemre indul. („A” formanyomtatvány). A nyomtatványt azon bíróság (közjegyző) által elfogadott nyelven kell kitölteni, amelyhez fordulnak.

Ha a kérelem alaki vizsgálata után nincs helye a kérelem elutasításának, a közjegyző az „E” formanyomtatvány alkalmazásával, a kérelmet tartalmazó formanyomtatvány másolatával együtt a kérelem benyújtását követő 30 napon belül kibocsátja az európai fizetési meghagyást. A közjegyző egyúttal megküldi a kötelezettnek az ellentmondás benyújtására alkalmas „F” formanyomtatványt is.

A kötelezett amennyiben vitatja az európai fizetési meghagyásban megjelölt követelést, az ellentmondását a meghagyás kézbesítésétől számított 30 napon belül kell megküldeni. Az ellentmondás benyújtására az európai fizetési meghagyással együtt kézhez kapott, „F” formanyomtatvány szolgál.

Az ellentmondás esetén az eljárás főszabály szerint perré alakul, az eljárás a származási EU-tagállam hatáskörrel rendelkező bíróságán folytatódik. A magyar közjegyző által kibocsátott európai fizetési meghagyás esetén a hatáskörrel rendelkező illetékes magyar bíróság előtt.

Ha a kötelezett nem terjeszt elő ellentmondást, az európai fizetési meghagyás jogerős és végrehajtható lesz, amit a közjegyző a „G” formanyomtatvány kiállításával állapít meg.

Végrehajthatóvá nyilvánított európai fizetési meghagyás alapján a végrehajtás elrendelése kérhető.

A kérelmeket kizárólag papíralapon lehet benyújtani.

Az eljárásra bármely közjegyző illetékes.