Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Adatkezelés

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (továbbiakban: GDPR rendelet) foglalt kötelezettségek végrehajtásával összhangban az alábbiakról tájékoztatjuk.

A közjegyzői eljárással összefüggő adatkezelés minden esetben uniós jogforrás, törvény, kormányrendelet vagy más jogszabály rendelkezésén alapul.

A közjegyző, mint adatkezelő a személyes adatokat jogszabályban rá ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, illetve jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli.

Amennyiben a személyes adat szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, és az érintett ennek nem tesz eleget, az – az adott eljárási jogszabály rendelkezéseire figyelemmel – a kérelem visszautasítását eredményezheti.

A közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárásokkal összefüggésben megvalósuló adatkezelésekről szóló tájékoztatót erre a linkre kattintva tekintheti meg. ide kattintva

Közjegyzői irodánk elektronikus címére megküldött személyes adatokat is magába foglaló okiratok tervezetét, egyéb iratokat a közjegyző a közjegyzői közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, illetve jogi kötelezettség teljesítése érdekében megküldött adatként.