Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Hitelbiztosítéki

nyilvántartás (HBNY)

A hitelbiztosítéki nyilvántartás a hatályos zálogjogi nyilvántartási rendszert foglalja magába.

A hitelbiztosítéki nyilvántartás a zálogkötelezettek személyéhez kapcsolódóan tartalmazza a nem lajstromozott ingó dolgokon, jogokon és követeléseken alapított jelzálogjogokat, valamint egyéb biztosítéki jogokat, mint a faktorálás, a pénzügyi lízing, illetve a tulajdonjog-fenntartással történő eladás tényét érintő hitelbiztosítéki nyilatkozatokat.

A hitelbiztosítéki nyilvántartás nyilvános, tartalmát az interneten bárki ingyen, személyazonosítás nélkül megtekintheti a https://hbny.mokk.hu/#x oldalon.

Hitelbiztosítéki nyilatkozatot csak regisztrált felhasználó és csak már regisztrált felhasználóval szemben tehet. A regisztráció megerősítéséhez közjegyzői közreműködése szükséges, amelynek során a kérelmezőnek a közjegyző előtt azonossági nyilatkozatot kell tennie. Az azonossági nyilatkozat a kérelmező által regisztrált és közölt adatok valósággal egyezőségére és hitelességére vonatkozik.

A regisztrációt nem kizárólag természetes személy, hanem szervezet nevében állandó képviselőként is megtehető. A képviseleti jogosultságot a regisztráció során közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni.

Az állandó képviselő törvényes képviselő, szervezeti képviselő, illetve ilyen képviseletre meghatalmazott személy lehet. Meghatalmazotti képviselet esetén a meghatalmazásban utalni kell arra, hogy azt a meghatalmazó állandó és általános jelleggel, visszavonásig adta.

A közjegyzői gyakorlatban tipikusan személygépjármű, autólízing esetén szükséges az azonossági nyilatkozat közjegyző általi hitelesítése, de mezőgazdasági vállalkozók mezőgazdasági eszközök, gépjárművek lízingelése vagy éppen más cégek követelésen alapuló zálogjogi bejegyzése esetén is szükséges.

A hitelbiztosítéki nyilvántartásba való bejegyzésre, a bejegyzés módosítására és törlésére a zálogjogosultnak, illetve a zálogkötelezettnek jogszabályban meghatározott, elektronikus formanyomtatvány kitöltése útján, a hitelbiztosítéki nyilvántartás internetes honlapján tett nyilatkozata alapján, a nyilatkozat tartalmi vizsgálata nélkül kerül sor. A formanyomtatvány elérhető a https://mokk.hu/ugyfeleknek/kerelmek.php oldalon elérhető.

Nyilatkozatok megtételére a hitelbiztosítéki nyilvántartás felhasználóiként nyilvántartásba vett személyek jogosultak.

A nyilatkozatok megtétele során az a természetes személy jogosult a felhasználóként nyilvántartásba vett jogi személy vagy egyéb szervezet nevében eljárni, akit a szervezet a nyilvántartásba vételkor vagy azt követően a nevében eljárni jogosult személyként megjelölt.

A nyilatkozatok megtételére a saját vagy más nevében eljáró személy elektronikus személyazonosítását követően kerülhet sor.

Az azonossági, illetőleg hitelbiztosítéki nyilatkozat bármely közjegyző előtt megtehető.

 

Szükséges dokumentumok:

  • személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély (saját kezű aláírással és fényképpel ellátott) és lakcímkártya,
  • cég esetén cégjegyzékszám vagy adószám, civil szervezet vagy egyéb szervezet esetén nyilvántartási szám,
  • azonossági nyilatkozat esetén természetesen személy kérelmező e-mail címe, szervezet esetén további egy e-mail cím,
  • hitelbiztosítéki nyilatkozat esetén kitöltött formanyomtatvány.